Přihláška

    Informace o matce/otci/zákonném zástupci

    Vyzvednout můžete dítě v místě konání tábora, pokud k tomu není zplnomocněna (dodat plnou moc) jiná osoba, anebo pokud bude na základě písemného prohlášení (dodat prohlášení) dítě moci opouštět tábor samo.

    Odesláním přihlášky stvrzuji přihlášení účastníka na příměstský tábor a pravdivost uvedených údajů (v případě jakékoliv změny informuji vedoucí příměstského tábora).