Úvod

O NÁS

Co je NzdM

NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) je zařízení pro děti a mládež z cílové skupiny ve věku 6 – 26 let, kteří jsou ohroženi nežádoucími společenskými jevy. Klub poskytuje poradenství, informační servis, kontakt s institucemi a další podporu pro děti a mladé lidi. 
NZDM (Nízkoprah) se věnuje mládeži a mladým lidem ve věku 13 – 26 let. 
Nízkoprahový D-klub pracuje s dětmi a mládeži ve věku 6 – 12 let. 
 

Okamžitá kapacita: 15 uživatelů, maximální denní kapacita:  25 uživatelů. V případě jednoho pracovníka na službě máme nastaveno max. 5 uživatelů v klubu

Náš cíl

Našim cílem je vytvářet podmínky pro zdravý růst klientů a podporovat je, aby:
 • zvládali základní slušnou komunikaci s okolím
 • našli si v klubu nové kamarády
 • hledali a nalezli smysluplnou náplň svého volného času
 • dokázali si sami stanovit jednoduché cíle a kroky směřující k jejích dosažení
 • nebáli se vyjádřit svůj názor a zdravě  si ho prosazovat
 • měli pozitivní vztah ke vzdělávání
 • aktivně a samostatně řešili svoji životní situaci

nAše základní činnosti

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – beseda, práce se skupinou, podpora vlastních aktivit, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (doučování, psaní úkolů), volnočasové aktivity (sportovní, hudební, společenské hry), rozvoj soc. dovedností, práce s PC, situační intervence (poskytnutí zpětné vazby k aktuálnímu chování, pozitivní podpora) 
 •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – akce mimo klub (výlety), propagace klubů (den otevřených dveří, účast na soutěžích…)
 •  sociálně-terapeutické činnosti, volnočasová skupinová práce (práce se zvířátky – „začarovaná rodina, deskové hry, myšlenkové mapy), kontaktní rozhovor (spontánní rozhovor na nepříznivé téma) 
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů – kontakt mezi pracovníky a návaznými službami, poskytnutí informací (školy, úřady), práce s osobami blízkými (pouze se souhlasem klienta)

NAše principy

 • nízkoprahovost – klub je přístupný všem bez rozdílu
 • bezplatnost – vstup do klubu je zdarma
 • anonymita – nevyžadujeme osobní údaje
 • otevřenost – v rámci provozní doby umožňujeme volný příchod a odchod klientů
 • tolerance – akceptujeme životní styl klientů
 • důvěra – informace získané během kontaktů s klienty jsou vysoce důvěrné a neposkytujeme je bez souhlasu klientů třetím osobám
 • svoboda – vytvářime podmínky, v nichž se klienti mohou svobodně rozhodovat, znají svá práva a dokáží je naplňovat

Naše poslání

„Vytváříme bezpečný prostor pro děti a mladé lidi z Milovic a okolí, pomáháme, podporujeme a doprovázíme je na cestě k dospělosti.“

Proč to děláme?

 • protože ne každé dítě a mladý člověk chce být organizován ve sportovním či jiném kroužku
 • protože se všichni dospívající nacházejí v jednom z nejtěžších období svého života, ve kterém si formují hodnoty a postoje, které je budou provázet po zbytek života
 • protože chceme investovat do těch nejcennějších

Co chceme?

 • chceme podpořit rozvoj kladných hodnot a postojů mladých lidí
 • předcházet záškoláctví
 • získat nové dovednosti
 • snížit sociální rizika vyplývajících z konfliktních společenských situací
 • vytvářet podmínky pro realizaci osobních aktivit 
 • chceme mladým lidem dopomoci ke zdravému sebevědomí
 • chceme pomoci mladým lidem k životu bez vážných komplikací ve vztazích kolem nich

Výroční zprávy

Mgr. Martina Nauš Ozorovská

ředitelka, statutární zástupce

kdo nás podporuje

Zde poskytovaná sociální služba je spolufinancována Středočeským krajem

Spolufinancováno městem Milovice

Zde poskytovaná sociální služba je spolufinancována Středočeským krajem

Kontakty

Nízkoprahový klub Milovice
(pro děti a dospělé od 13 do 26 let)

Komenského 582, Milovice

+420 702 036 896

info@nzdmmilovice.cz

www.NZDMMilovice.cz/Nizkoprah 

f Nízkoprahový klub Milovice

Nízkoprahový D-klub Milovice
(pro děti od 6 do 12 let)

Lesní 620, Milovice

+420 727 879 519

 info@nzdmmilovice.cz

 www.NZDMMilovice.cz/D-klub

Nízkoprahový D-klub

Maminky dětem, z.s.
(provozovatel klubů)
 

Komenského 581, Milovice

www.NZDMMilovice.cz 

IČ: 266251164

číslo účtu: 107-9282470297/0100

Sponzoři : firma Oriflame, firma Coca-Cola, Rozárka Milovice, Rodinné centrum Milovice, pan Josef Hejbal z Milovic, pan ing.Vladimír Vedral-předseda sdružení Přátelé a rodáci Milovic, paní Jaroslava Vecková z Milovic. Dále děkujeme obyvatelkám z Milovic:  paní Grynové, paní Vlastě Kloboučkové,  paní Monice Špirochové, slečně Sabině Krajčovičové, paní Jitce Sohrové a paní Jitce Dvorské za darování látek na šití pro klienty. Děkujeme manželům Svaškovým z Milovic za darování domácí pekárny.